Tuesday, November 11, 2008

तिची का रंगते मेंदी नका मागू खुलासा


तिची का रंगते मेंदी नका मागू खुलासा
तिच्या रंध्रांत मी अद्यापही आहे जरासा

जरी नाहीत भेटी , बोलणे नाही अता
जगाच्या उंबऱ्याला लंघणे नाही अता
कुणाला ना कळू देताच ती स्मरते मला
मनाचा एक कप्पा राखलेला .. आपलासाकसा दाबून ठेवी हुंदका ती कोण जाणे
कसे ते बंद झाले ओठही शिवल्याप्रमाणे
कधी बेबंद झाले जर जुने आनंदगाणे
जगाला ऐकु जाई फक्त तो हळवा उसासाकिती पायांत बेड्या घातलेल्या आपल्यांनी
असे जखडून नेले ती जणू की "बंदिनी"
तरी पाहून गेली एकदा मागे वळूनी
मला जगण्या पुरेसा एक तो आहे दिलासा


- कवी नककी माहिती नाही (मंगेश पाडगांवकर or वैभव जोशी )

Monday, November 10, 2008

मैत्रिणीचं माझ्या काय काय सांगु


मैत्रिणीचं माझ्या काय काय सांगु
तिख्खट आहे की दुधाची साय सांगु

वसंतासम सोनेरी रुप सजलेलं सांगु
अस्मानी डोळ्यांत स्वप्न भिजलेलं सांगु

तिचं रुसणं,हळुच गालात हसणं सांगु
वेडं वेडेपण सांगु की कोवळेपण सांगु

अल्लडपणाचा तिच्या काय कहर सांगु
की आईसारखी मायेची करडी नजर सांगु

इवल्याशा गोष्टीनी ओलावणारे डोळे सांगु
भरल्या डोळ्यानी हसणारे ध्यान खुळे सांगु

Myspace Animated Icons

आमच्या यारीदोस्तीला नसलेली हद्द सांगु
सहज राखली जाणारी एक सरहद्द सांगु

अखंड गप्पांमधे क्षण किती हरवलेले सांगु
तिजमुळे अबोल माझे शब्द खुललेले सांगुसगळ्याहून न्य्रारी पण गोड तिची रीत सांगु
असा नमुना लाखात एकच, हे गुपित सांगु ...

Thursday, February 14, 2008

तशी तीतशी ती

तशी ती देखणी
गुलाबाची कळी
मनाने मात्र ह्ळवी
जाई-जुइची वेली
तशी ती हट्टीच
आंबट आंबट कैरी
राग तर तिच्या नाकावर
लाल लाल चेरी
तिचं हसणंच असतं
तिच असणं
तिचं रुसणं तर
बापरे!
ती अबोलीच असते
सदाफुलेली
तशी ती देखणी
गुलाबाची कळी
मनमंदीरातली
सुगंधी अगरबत्ती

तू फ़क्त 'नाही' म्हण


तू फ़क्त 'नाही' म्हण

काहीच स्पष्टीकरण नको देऊस
तू फ़क्त "नाही" म्हण.
मी समजेन
मी वळेन
मी निघेन
निघून जाईन कायमचा...

पण तू " नाही" नाहीच म्हणणार
तुला मी हवाय
'ऑप्शन' ला
सेकंड , थर्ड, फ़ोर्थ ऑप्शन
म्हणुन फ़क्त मैत्री ..."शुद्ध मैत्री "

माझं प्रेम काय अशुद्ध आहे ?

प्रेमात तर दोघेही आहोत......


प्रेमात तर दोघेही आहोत......

प्रेमात तर दोघेही आहोत,
पण इशारा कोण देणार..?

बोलायचे तर दोघंानाही आहे,
पण शब्द कोण देणार..?

भेटायचे तर दोघंानाही आहे,
पण वेळ कोण देणार..?

प्रेम तर व्यक्त करायचय दोघंानाही,
पण पहल कोण घेणार..?

स्पर्श तर दोघंानाही हवा आहे,
पण हींमत कोण देणार..?

तोडायचेत पाश बंधनाचे,
पण साथ कोण देणार..?

सोबत तर हवी आहे जन्माची,
पण हात कोण देणार..?

प्रेमात तर दोघेही आहोत,
पण इशारा कोण देणार..?

Monday, November 5, 2007

बा॓लताना जरा सांभाळून ...


बा॓लताना जरा सांभाळून ...
शब्दाला तलवारीप॓क्षा धार असत॓,
फरक फक्त एवढाच की,
तलवारीन॓ मान तर,
शब्दांनी मन कापल॓ जात॓
जरी तलवारीच्या जखम॓तून रक्त
आणि शब्दांच्या जखम॓तून अश्रू...
य॓त असल॓ तरी,
दा॓घांपासून होणारी व॓दना मात्र सारखी असत॓ .
म्हणून सांगतो शब्द जरा सांभाळून ...
शब्दाला तलवारीप॓क्षा धार असत॓
शब्दच माणसाला जोङतात आणि
शब्दच माणसाला तोङतात

ह॓ शब्दच आह॓त, त॓ कधी रामायण
तर कधी महाभारत रचतात
तुझ्या एका शब्दावर माझ॓ सर्वस्व अवलंबून आह॓
तुझ्या एका शब्दावर माझ॓ हसण॓
तर, तुझ्या एका शब्दावर
माझ॓ रडण॓ अवलंबून असत॓.
म्हणून म्हणतो शब्द जरा सांभाळून ...
शब्दाला तलवारीप॓क्षा धार असत॓ ........................................
.

Friday, October 19, 2007

आम्ही दोघ

Myspace Love Icons

निळाशार गोव्याचा समुद्र,
"
आजतरी जमिन काबीज करुच " म्हणुन ऊसळून येणारी प्रत्येक लाट ,
आणि मग " येतेच परत " म्हणुन मागे जाणारी तीच लाट ,
भीजलेल्या वाळूमधून उघड्या

पायाने केलेली पायपीट,
पाण्याचा हवाहवासा वाटणारा गारवा ,
मंद वाऱ्याची झुळूक,
अंगावर आलेले

शहारे,
आम्ही दोघे,
उगाच सुरू असलेली बडबड,
मधेच फुलणारे हास्याचे
फवारे,

निळे आकाश ... सगळा आसमंतच
Myspace Love Icons
निळा,
या निळाईत निघालेल्या कॉलेजमधल्या आठवणी ,
कॉलेजमधली लफडी,
कॉलेजमधली खुन्नस ,
कॉलेजमधल्या पैजा,

Myspace Beach Iconsप्रोफेसर,
जरनल ... काही हरवलेली पाने ... काही जागवलेल्या रात्री ,
हॉस्टेल मधले संगीतमंडळ,
बासरीवाला फुल्या , गिटार घेऊन राजा , गायला मात्र सगळाच गाव आणि माझी रूम ,
दुपारचे जेवण, मामाचा डब्बा , भरपूर गप्पा आणि माझी रूम ,
जेवणानंतरची सुस्ती, बेड वर १० जण आणि माझी रूम ,
लॉबी मधे cricket, टकाटक बॉल आणि cricket महाकुंभ !
Badminton mix doubles
आणि बाजूची तोबा गर्दी , Badminton Men Singles आणि ओसाड कोर्ट!
कॉलेज
कॉलेज
कोवळे कोवळे प्रेम,
घडवलेले प्रेम , उडवलेले प्रेम , बनवलेले प्रेम ,
प्रेमाच्या व्याख्या, प्रेमावर debate, प्रेमातील भावना आणि भावना भोसले


Myspace Love Icons

रोज डे , चॉकलेट डे, वॅलेंटाईन डे , ट्रॅड डे
गॅदरींग, गाणे, दंगा , कोजागीरीची दारू
कॉमन ऑफ ... पी एल् ...

लॉन ... ची ट्रेन ... बरेच काही

परत एक पायावर पाण्याची झुळूक,
"
येईन परत" सांगून जाणारी लाट ,
माझ्या हातामधे एकजीव झालेला तिचा हात,
तिचे निखळ हासू ,
कधीही आसू यावे असा गोड चेहरा,
चेहऱ्यावर आलेली एक बट ,
कपाळावरून खाली भुवईपर्यंत ...
वाऱ्याबरोबर हेलकावे खाणारी बट आणि " माझ्या बोलण्याकडे लक्षच नाही " म्हणणारी ती

परत एक पाण्याची झुळूक ...
आमची पहीली भेट,
मनामधले हलकेसे हेलकावे ... अगदी त्या वाऱ्यावर हलणाऱ्या बटी सारखे
एक अगतीकता ...
बरेचसे ' घडवून' आणलेले योगायोग ...
लिहीलेली emails ...
मोठे मोठे chats
उगाच केलेले वाद ...
मधे मधे लुडबुडणारे मित्र
पुर्वीची अर्धवट प्रेम प्रकरणे ...
ती सांगण्याआधीची घालमेल
सांगीतल्यानंतर वाटलेले समाधान
सर्व काही सेट असतानाही ... प्रपोज करताना उडालेली धांदल
उत्तरासाठीची उत्सुकता!

आणि एक झुळूक पायावर ...
परत तेच सांगणारी लाट
सुखावणारा गारवा
तिचेनिखळ हासू
काहीतरी
करून दाखवायची जिद्द
"
तू फक्त बरोबर उभा राहा , बाकी मी बघून घेईन " हे सांगतानाचा तिचा आत्मविश्वास
बघीतलेली स्वप्ने ...
आलेले अनुभव
मधेच निःशब्द संवाद
उगाच क्षितीजावर काहीतरीशोधणारी नजर
एकमेकाच्या अनुभवामधे
काही ना काही साम्य शोधणारे आम्ही दोघे
हातामधलाMyspace Love Iconsहात आणि परत एक झुळूक ... पायावर